Обери місто
ДОГОВIР (ПУБЛIЧНА ОФЕРТА)
про надання розважальних послуг на території
Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK»

м. Львів від «24» січня 2024 р.

Прочитайте текст даної Публiчної оферти (договору) про надання розважальних послуг i, якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким із пунктів цiєї публічної оферти (договору), чи Ви не зрозуміли будь- який iз пунктів цiєї публічної оферти (договору), пропонуємо Вам відмовитись від запропонованих Послуг, до того часу, поки Ви не уточните інформацію, яка Вас цікавить за контактним номером телефону або не прочитаєте в куточку споживача, або на офіційному сайті Оператора - https://smilepark.ua. Послуги надаються на території Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK» та включають в себе: ігрову зону, заклад громадського харчування та додатковi послуги, згідно переліку, затвердженого у Додатку №3 до даної Публічної оферти (договору) про надання розважальних послуг. У випадку прийняття Вами запропонованих Послуг в Сімейнорозважальному комплексі «SMILE PARK» вважається, що Ви цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами нижчевикладеної Публічної оферти (договору) про надання розважальних послуг, в повному обсязі i безумовно приймаєте її (в т.ч. погоджуєтесь виконувати yci зобов'язання, якi на Вас покладаються Договором (публічною офертою) про надання послуг i Вам зрозумiлi всi її положення).
1. Загальнi положення.
1.1.Дана Публічна оферта визначає умови Договору відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України та є офіційною публічною офертою суб’єкта підприємницької діяльності Приватного Підприємства
"СП Львів" (код ЄДРПОУ 45314003 ) (далi - Оператор), адресованою тим фізичним особам, що тимчасово чи постійно проживають або перебувають на території України (далi - «Користувач», або «Користувачі», або «Клієнт», або «Споживач», або «Споживачі»), укласти Договір про надання Користувачу комплексу розважальних послуг iгрової зони, закладу громадського харчування та
інших Додаткових послуг на викладених нижче умовах.
1.2.Надалі по тексту Публічної оферти (Договору) Оператор та Користувач разом називаються «Сторони», а кожен окремо - «Сторона».
1.3.Кожна Сторона гарантує іншій Сторонi, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання i виконання Договору
відповідно до його умов.
1.4.Текст Публічної оферти (Договору) та Додатків до неї, якi є її невід’ємною частиною, завжди розміщені на інформаційному стендi та в Куточку споживача при вході в Сімейно-розважальний
комплекс «SMILE PARK», а також на офіційному сайті Оператора (https://smilepark.ua.) i в обов'язковому порядку пропонується для ознайомлення Користувачу до моменту здійснення ним
прийняття (акцепту) Публічної оферти.
2. Пропозиція (публічна оферта)/ Предмет договору.
2.1.Предметом Публiчної оферти/Договору є надання Оператором Користувачеві за плату комплексу розважальних послуг (далi - Публічна оферта та/або Договір) у Сімейно-розважальному
комплексі «SMILE PARK» а саме: Ігрова зона - до якої відносяться атракціони, гiрки, батути, загальна анімація та iншi послуги на визначених Договором умовах згідно переліку в Додатку
№3; Заклад громадського харчування - послуги кафе та ресторану; Додаткових Послуг - до яких відносяться продаж товарів, використання обладнання, організація дозвілля та iншi послуги
на визначених Договором умовах згідно переліку в Додатку №3.
2.2.Договір вважається укладеним i набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Клiєнтом дій, передбачених п. 3.4 Договору, що означають повне та беззастережне прийняття останнім всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України.
2.3.Договiр про надання комплексу розважальних послуг у Сімейно-розважальному комплексі «SMILE PARK» укладений Користувачем за допомогою акцепту Публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України i є рівносильнимдоговору, підписаному сторонами та вважається таким, що Користувач ознайомився i згоден з умовами цієї Публічної оферти (договору).
2.4.Даний Договір діє протягом усього терміну перебування Клієнта у Сімейно- розважальному комплексі «SMILE PARK», або до моменту розірвання напідставах, визначених умовамиДоговору та/або нормами чинного законодавства України, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.
3. Порядок укладення Договору:
3.1.Договір укладається між Оператором i Користувачем у формi договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексуУкраїни).
3.2.Прийняттям (акцептом) Публічної оферти є здійснення Користувачем будь-якої з дій, визначених п. 3.4 Договору.
3.3.Прийняття: (акцепт) Публічної оферти означає повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень та прирівнюється
згідно ч.2 ст. 642 ЦК України до укладення Сторонами двостороннього письмового Договору на умовах, що викладені в цій Публічній офертi та Додатках до неї.
Укладання Договору означає, що Користувач:
- у повному обсязі ознайомився з правилами функціонування Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK», цінами (додаток №1), а також Правилами поведінки у Сімейно- розважальному комплексі «SMILE PARK» для Користувачів (додаток №2);
- визнає безумовну придатність атракціонів, обладнання, інших послуг, додаткових послуг Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK» та Правила поведінки у Сімейнорозважальному комплексі «SMILE PARK» для Користувачів (Додаток №2) для здійснення дій, описаних у цьому Договорі;
- приймає всi умови цього Договору та Додатків до нього без зауважень та заперечень;
- дає згоду на обробку та зберігання його персональних даних згідно положень Закону України «Про захист персональних даних» та визнає їх такими, що отримані з відкритих джерел;
- дозволяє знімання його на фото- та/або відеоплівку, обробку таких фотографій, інших художніх творів, їх публічного показу, відтворення та розповсюдження їх, з метою поширення інформації
про діяльність Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK», в рамках здійснення Оператором комерційної діяльності у сферi надання послуг, з дотриманням вимог чинного
законодавства України.
3.4. Користувач у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України підтверджує факт прийняття (акцепт) Публічної оферти після ознайомлення з її умовами, викладеними на інформаційному стендi та в Куточку споживача при вході в Сімейно- розважальний комплекс «SMILE PARK», а також на офіційному сайті Оператора (https://smilepark.ua.) шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:
- оплати послуг Ігpoвoї зони, що надаються Оператором, згідно розділу 4 Публічної оферти;
- отримання браслету, який надає право входу та користування Ігровою зоною, оплати картки «SMILE PARK», оплати замовлення послуг Закладу громадського харчування та інших Додаткових послуг Сімейно- розважального комплексу «SMILE PARK»;
- оплати послуг Закладу громадського харчування та інших Додаткових послуг Сімейнорозважального комплексу «SMILE PARK»;
- безпосереднє користування Користувачем послугами Iгpoвoї зони, послугами Закладу громадського харчування, отримання інших додаткових послуг, оплати картки «SMILE PARK», оплати замовлення послуг Закладу громадського харчування та інших Додаткових послуг Сімейно- розважального комплексу «SMILE PARK».
3.5. Користувач зобов'язується вносити (повідомляти) при реєстрацiї на отримання картки «SMILE PARK» та Послуг Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK» достовiрнi персональнi дані та відомості, що відповідають дійсності.
3.5.1. Особи віком від 14 до 18 років (далi по тексту Публічної оферти та додаткiв до неї - Підлітки) та віком від 18 років (далi - Дорослi) самостійно вносять при реестрацiї на отримання картки «SMILE PARK» та Послуг Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK» персональнi дані та iншi відомості.
3.5.2. Відомості та/або дані про неповнолітніх осіб віком до 14 років (далi - Діти) вносяться Супроводжуючою особою (один з батьків (опікунів/піклувальників) чи Дорослий, що супроводжує дитину на території Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK»).
3.5.3. Представники Оператора мають право, у разi виникнення сумнівів щодо віку особи, вимагати пред'явлення оригіналу особистого посвідчення особи з фотографією, виданого компетентним органом державної влади , в якому зазначена дата народження такої особи або свідоцтва про народження для осіб віком до 14 років.
3.6. Термін акцепту цієї Публічної оферти необмежений.
3.7. У момент здійснення акцепту Публічної оферти після здійснення оплати Користувачем послуг Iгрової зони, Користувачу видається силіконовий браслет з магнітним чіпом, що надає право входу i користування послугами Ігрової зони.
3.8. Отримавши силіконовий браслет з магнітним чіпом, кожен Користувач зобов’язується дотримуватись умов Договору та Додатків до нього, а також підтримувати чистоту i порядок на всій території Сімейно - розважального комплексу «SMILE PARK».
3.9. Користувач має право відмовитись від надання Послуг протягом 10-ти хвилин з моменту перетину турнікету Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK» з відшкодуванням коштів, сплачених за послуги Ігрової зони («вхідний браслет»), за умови пред'явлення документів, що засвідчують особу (паспорт , довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб -платників податків) та касового чеку. В разi замовлення Користувачем Додаткових послуг до спливу 20-ти хвилин з моменту перетину турнікету Сімейно- розважального комплексу «SMILE PARK», Користувач зобов’язаний оплатити такi послуги до моменту відшкодування Оператором коштів за послуги Ігрової зони («вхідний браслет»), як вказано вище. При перебуванні на території Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK» більше 20-ти хвилин після входу, кошти за придбанi Послуги Ігрової зони , про що свідчить отримання браслету, не повертаються, незалежно від того, чи відвідував Користувач Ігрову зону та чи користувався іншими Додатковими послугами.
4. Порядок розрахунків.
Послуги Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK» (в т.ч. Ігрової зони, Закладу громадського харчування та Додатковi послуги) надаються Користувачеві на платній основi відповідно до умов Договору i Тарифів, якi визначаються як Додаток № 1 до цього Договору, а також вказані на інформаційному стендi та/або на офіційному сайті Операторатора (https://smilepark.ua.) (надалі - "Тарифи").
Користувач розуміє i погоджується , що Тарифи/Ціни на послуги Сiмейно-розважального комплексу «SMILE PARK» та їx перелік визначаються i змінюються виключно за рішенням Оператора та/або Контрагента. Ознайомлення з зазначеними Тарифами відбувається через iнформацiйнi стенди Сімейнорозважального комплексу «SMILE PARK» та сайт Оператора (https://smilepark.ua.).
4.1. Право на відвідування Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK» надається після здійснення плати за Послуги Ігрової зони та після отримання при вході браслету. Даний браслет видається лише в день відвідування Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK» та є «вхідним браслетом» на територію Сімейно- розважального комплексу «SMILE PARK», браслет є засобом для перетину турнікетів на території Сімейнорозважального комплексу «SMILE PARK». Картка «SMILE PARK» є засобом замовлення послуг Закладу громадського харчування та Додаткових послуг, картка «SMILE PARK» є електронним носієм інформації щодо замовлених та/або отриманих Користувачем послуг у Закладі громадського харчування та Додаткових послуг.
4.2. Придбавши право на отримання послуг Ігрової зони, отримавши браслет та картку «SMILE PARK», Користувач набуває право на отримання послуг Закладу громадського харчування та Додаткових послуг Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK», що оплачуються окремо, на умовах та у розмірах, встановлених Оператором в Договорі та додатках до нього. Iнформацiю про стан рахунку картки «SMILE PARK» можна отримати на касах Сімейно- розважального комплексу «SMILE PARK».
4.3. Повним переліком послуг, якими Користувачі можуть скористатися за допомогою картки «SMILE PARK», а також із порядком i правилами використання даних послуг та їx оплати, Користувачі можуть додатково ознайомитися на інформаційних стендах, у касирів та адміністраторів Сімейно- розважального комплексу «SMILE PARK».
4.4. Послуги Закладу громадського харчування та Додатковi послуги можуть бути придбанi Споживачем в період часу відвідування Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK» за додаткову плату згідно з тарифами Оператора та/або Контрагента, що надає такi послугина території Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK» на підставі договорів з Оператором.
4.5. Послуги Закладу громадського харчування та Додатковi послуги надаються на умовах, визначених в Додатку №2 до даного Договору та згідно Прейскурантів Оператора та/або Контрагента, що надає такi послуги на території Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK» на підставі договорів з Оператором.
4.6. При використанні Користувачем оплаченого часу перебування не в повному обсязі грошове відшкодування Оператором не проводиться.
4.7. У випадку виникнення непередбачуваних технічних несправностей обладнання Сімейнорозважального комплексу «SMILE PARK» та неможливості його використання, зниження цін на перебування в Сімейно-розважальному комплексі «SMILE PARK» i/або грошове відшкодування не здійснюються.
4.8. Оплата наданих Послуг здійснюється в касах Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK».
5. Порядок відвідування Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK».
5.1. Початок відвідування Користувачем Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK» фіксується шляхом дотику вхідного браслета до пристрою турнікету, який знімає/зчитує інформацію з такого браслета.
Початком відвідування Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK» вважається перетин Користувачем турнікету внапрямку території ігрової зони з використанням браслету.
Закінченням відвідування Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK» вважається повернення браслету працівникам Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK»: або закінчення робочого часу Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK» у день оплати послуг ігрової зони.
5.3. Об’єм послуг Ігрової зони передбачає один вхід на територію Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK» протягом часу роботи Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK» у день оплати послуг ігровоїзони до моменту повернення браслету працівникам Сімейнорозважального комплексу «SMILE PARK».
5.4. Рішення про тривалість перебування на території Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK» кожен Користувач приймає самостійно, але в будь-якому разi в межах режиму роботи Сімейно- розважального комплексу «SMILE PARK».
5.4.1. Користувачі мають право перебувати на території Сімейно- розважального комплексу «SMILE PARK» лише у години, встановлені Оператором, тобто в період режиму роботи  Cімейно-розважального комплексу «SMILE PARK». Загальнi Правила відвідування Сімейно- розважального комплексу «SMILE PARK» для Користувачів та порядок використання Послуг Сімейно- розважального комплексу «SMILE PARK» є істотними умовами даного Договору та визначені у Додатку №2 до Договору, а також вказані на інформаційному стендi та/або на офіційному сайті Операторів (https://smilepark.ua.).
5.4.2. Ознайомитись з необхідною інформацією про правила користування послугами Сімейнорозважального комплексу «SMILE PARK» Користувачі можуть з інформаційного табло Ігрової зони, або від адміністраторів та інструкторів Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK», що здійснюють контроль за відвідуванням Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK».
5.4.3. Недотримання Правил відвідування Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK» для Користувачів, правил, викладених у цьому Договорі, умов Акцій або спроба перешкодити іншим Користувачам їх виконувати та користуватися послугами Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK» згідно умов цього Договору, є підставою та правом для Оператора вимагати від такого Користувача негайно залишити територію Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK» або здійснити примусове виведення Користувача з Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK», у разi його незгоди добровільно залишити територію Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK» (крім випадків коли Користувач скоїв адміністративне правопорушення або кримінальний злочин i проводиться його затримання -до приїзду компетентних правоохороннихорганів).Користувач, який завдав шкоду, зобов'язаний відшкодувати завдану шкоду Сімейно-розважальному комплексу «SMILE PARK» та/або третім особам, у тому числі не отриману вигоду та моральну шкоду.
5.4.4. Оператори не несуть відповідальності за травми та ушкодження, отримані Користувачами в результаті недотримання ними Правил відвідування Сімейнорозважального комплексу «SMILE PARK» для Користувачів та/або Правил експлуатації технологічного обладнання Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK».
5.5. Користування технологічним обладнанням Сімейно-розважального комплексу «SMILE  PARK» відбувається згідно з Правилами експлуатації такого обладнання.
5.5.1. До технологічного обладнання Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK» в розумінні даного Договору відносяться засоби технічного спорядження, а також технологічне оснащення та конструкції, за допомогою яких надаються Послуги Сімейнорозважального комплексу «SMILE PARK», зокрема та не обмежуючись: гiрки, атракціони, батути, майданчики та iн.
5.6. Користувачам забороняється користуватись технологічним обладнанням, якщо вони не ознайомились з Правилами відвідування Сiмейно-розважального комплексу «SMILE PARK» для Користувачів та Правилами експлуатації такого обладнання.
5.7. Загальна кількість Користувачів, якi одночасно можуть перебувати на території Ігрової зони, обмежена i визначається Оператором.
5.7.1. При перебуванні на території Сімейно- розважального комплексу «SMILE PARK» максимальної кількості Користувачів, Оператор має право відмовити у наданні Послуг.
5.8. Відвідувачі Сімейно-розважального комплексу «SMILE PARK» несуть відповідальність за наслідки своїх дій, власну неуважність та/або недбалість.
Перелік факторів, ситуацій та подій, що становлять небезпеку для відвідувачів Сiмейно-розважального комплексу «SMILE PARK»:
1) падіння відвідувачів:
на атракцiонi або з нього (з одного рівня на інший);
внаслідок пiдсковзування й/або спотикання;
внаслiдок легковажної поведiнки вiдвiдувачiв або внаслiдок перебування в станi сп’яніння (алкогольного, наркотичного тощо);
2) вплив падаючих об’єктів:
речей відвідувачів;
інструментів;
інших об’єктів;
3) вплив об’єктів, що рухаються послідовно:
порушення безпечних відстаней;
захвата i перемiщення кінцівок, волосся, частин одягу тощо;
удару;
порушення швидкісного режиму;
пуску або зупинення;
4) вплив на вiдвiдувачiв внаслiдок:
зiткнення вiдвiдувачiв з елементами конструкцiї та мiж собою;
застрягання тiла, частин тiла, одягу та елементiв одягу вiдвiдувачiв;
перевищення величини та часу дiї прискорень, у тому числi пов'язаних з поштовхами;
дiї сил з боку пристроїв фiксацiї та посадкових місць;
5) електричнi та електромагнiтнi впливи увиглядi:
ураження електричним струмом;
виникнення електричної дуги;
електромагнітного поля;
6) несприятливі умови навколишнього середовища:
сейсмiчнi навантаження;
грозові електричні розряди;
7) небезпека, пов'язана з особливостями евакуацiї вiдвiдувачiв за аварiйних обставин:
евакуацiя вiдвiдувачiв з вiддалених мiсць поза зоною посадки (висадження), наприклад у зв'язку з поломкою атракцiону;
екстремальнi навантаження на конструкцiї внаслiдок скупчення великих мас людей;
панiка, тиснява в натовпi;
евакуацiя вiдвiдувачiв за наявностi вузьких проходiв тощо;
8) небезпека, пов'язана зi станом пiдвищеної тривожностi за медичними показниками;
Ризики Вiдвiдувачiв Сiмейно- розважального комплексу «SMILE PARK» вiд впливу факторiв, ситуацiй та подiй, що становлять небезпеку для вiдвiдувачiв є незалежними вiд волi Сторiн, виникнення яких вони не можуть передбачити або запобiгти їxвиникненню.
6. Права i обов'язки Оператора.
6.1. Оператор зобов'язаний:
6.1.1. Розмiстити бiля кожного технологiчного обладнання Правила експлуатацiї, та на прохання Користувача, додатково провести зКористувачем короткий усний iнструктаж iз правил поведiнки на конкретному обладнаннi та правил технiки безпеки, що виключає двояке тлумачення даного Договору та Додатків до нього Користувачем.
6.1.2. Надати Користувачу, що ознайомився з вiдповiдними Правилами, або пройшов iнструктаж згiдно п.6.1.1, право користування Послугами такого технологiчногообладнання.
6.1.3. У процесі отримання Користувачами комплексу послуг Сiмейно- розважального комплексу «SMILE PARK», Оператори проводять дiяльнiсть з нагляду за дотриманням Користувачами правил користування послугами та iншим обладнанням, з метою попередження можливого спричинення травм, пошкодження здоров'я або майна, а також надання першої домедичної допомоги Користувачам у разi виникнення непередбачених випадкiв, пов'язаних з травмами або пошкодженням здоров' я.
6.2. Оператор має право:
6.2.1. Оператор має право не допускати Користувача до отримання послуги (послуг), або припинити надання послуг вiдносно осiб у станi алкогольного, наркотичного сп'янiння та в iнших випадках, передбачених даним Договором, Правилами або порушенням Користувачем положень даного Договору та/або Додаткiв до нього, без пояснення причин вiдмови в наданнi послуг, якщо на думку представникiв Операторiв, ця особа викликае сумнiв щодо її здатностi дотримуватись умов цього Договору та/або Додаткiв до нього.
При перебуваннi на територiї Сiмейно-розважального комплексу «SMILE PARK» протягом не бiльше 10 хвилин Користувач, якому вiдмовлено в наданнi послуг вiдповiдно до умов та в порядку п.3.9 даного Договору, має право на компенсацiю вартостi ненаданих послуг. Представники Операторiв уповноваженi вживати заходи (в т.ч. але не обмежуючись, заборонити знаходитись на територiї Сiмейно-розважального комплексу «SMILE PARK», викликати невiдкладну медичну допомогу, службу охорони або полiцiю) щодо Користувачiв, що перебувають у станi алкогольного, наркотичного та iншого сп'янiння, у психiчно неврiвноваженому станi, а також щодо Користувачiв, що не реагують на зауваження працiвникiв Оператора, не дотримуються умов цього Договору та Правил вiдвiдування Сiмейнорозважального комплексу «SMILE PARK».
6.2.2. У випадку госпiталiзацiї або втрати свiдомостi Супроводжуючою особою Дитини, Оператори мають право припинити надання Послуг такiй Дитинi та вжити заходiв для повiдомлення родичiв або здiйснити виклик спецiальних служб.
6.2.3. У разi грубого або неодноразового (два i бiльше разiв) порушення умов цього Договору та/або Правил вiдвiдування Сiмейно- розважального комплексу «SMILE PARK» для Користувачiв, не реагування Користувачем на зауваження працiвникiв Операторiв, якщо при цьому дiї Користувача будуть спрямованi на нанесения небезпеки для здоров'я, майна, честi або гiдностi iнших Користувачiв, або для працiвникiв Оператора, Оператор має право припинити надання Послуг такому Користувачу, вжити заходiв для припинення здiйснення Користувачем незаконних дiй, та запропонувати залишити територiю Сiмейно- розважального комплексу «SMILE PARK».
6.2.3.1. При порушеннi Користувачем умов цього Договору i вимушеному виведеннi його з території Сiмейно-розважального комплексу «SMILE PARK», грошове вiдшкодування за невикористаний час не здiйснюється.
6.2.3.2. Користувачам, що порушують умови цього Договору, може бути вiдмовлено в правi наступного вiдвiдування Сiмейно-розважального комплексу «SMILE PARK».
6.2.4. У разi скоєння Користувачем дії, якi пiдлягають ознакам адмiнiстративного правопорушення або кримiнального злочину, працiвники Оператора у такому випадку мають право дiяти у відповідності до вимог чинного законодавства України щодо цього Користувача та викликати відповідні правоохоронні органи.
Оператор має право передавати матерiали до слiдчих органiв за порушення Користувачами ст.173 КУпАП (в т.ч. аморальна поведiнка) та до Органiв опiки та пiклування за порушення ст.137 та ст.166 ККУ (в т.ч. залишення неповнолiтнiх дiтей без нагляду), а також до iнших уповноважених органiв в разi необхiдностi.
6.2.5. У випадку перебування Користувача на територiї Сiмейно-розважального комплексу «SMILE PARK» понад режим робочого часу Сiмейно-розважального комплексу «SMILE PARK» для Користувачiв, Оператор має право припинити надання Послуг такому Користувачу та вжити заходiв для залишення Користувачем територiї Сiмейно-ро,зважального комплексу «SMILE PARK».
6.2.6. У випадку неможливостi Користувача провести кiнцевий розрахунок за наданi послуги або за наданi збитки Оператору, Оператор має право згiдно ст.ст. 594 - 596 Цивiльного Кодексу України притримати майно Користувача. Право Оператора на притримання майна користувача може пiдтверджуватися борговою розпискою Користувача, яка має силу правочину, щодо пiдтвердження вказаного боргу та забезпечення виконання зобов'язання, яке вчинено у письмовiй формi, у вiдповiдностi до вимог ст.ст. 547 - 548 Цивiльного кодексу України.
6.3. Виключним правом на публiкацiю фотоматерiалiв, трансляцiю вiдеофiльмiв, знятих в Сiмейно- розважальному комплексi «SMILE PARK», володiє Оператор.
7. Права i обов'язки Користувача.
7.1. Користувач зобов'язаний:
7.1.1. Перед оплатою Послуг (акцептом даної оферти) ознайомитися з умовами цього Договору та Додаткiв до нього, безумовно дотримуватися умов цього Договору та Додаткiв упродовж усього перiоду користування послугами та ознайомити зi змiстом Договору та Додаткiв неповнолiтнiх осiб, яких супроводжує такий Користувач.
Здiйснити оплату Послуг у порядку, передбаченому роздiлом 4 цього Договору.
7.1.2. Перед початком користування конкретним видом атракцiонiв, гiрок, iншою конкретною послугою, або iншим обладнанням Сiмейно-розважального комплексу «SMILE PARK» уважноознайомитись з вiдповiдними Правилами експлуатацiї, якi знаходяться бiля такого обладнання, або прослухати iнструктаж. У випадку виникнення будь-яких питань вiдносно технiки безпеки при користуваннi атракцiоном, гiркою або iншим обладнанням, проконсультуватись до початку користування з працiвником Оператора i одержати вичерпнi та змiстовнi вiдповiдi на запитання.
Розпочати користуватись вiдповiдним атракцiоном, гiркою або обладнанням дозволяється тiльки пiсля повного з'ясування всiх спiрних та/або незрозумiлих положень Договору та/або умов надання Послуг.
7.1.3. При користуваннi атракцiонами, гiрками або iншим обладнанням Сiмейно-розважального комплексу «SMILE PARK» виконувати законнi вимоги працiвникiв Оператора та дотримуватись умов цього Договору та Правил вiдвiдування Сiмейно-розважального комплексу «SMILE PARK» для Користувачiв.
7.1.4. Здiйснити у повному обсязi розрахунок за всi наданi Оператором послуги Користувачу протягом перебування Користувача на територiї Сiмейно-розважального комплексу «SMILE PARK».
7.1.5. Здiйснювати оплату послуг Операторiв лише тим шляхом, що передбачений умовами цього Договору, або за домовленiстю Сторiн у iншiй спосiб, що передбачений чинним законодавством
України.
7.1.6. У випадку втрати або ушкодження майна Сiмейно-розважального комплексу «SMILE PARK» та/або третiх осiб з вини Користувача, вiн зобов'язаний повною мiрою вiдшкодувати заподiяну матерiальну (в т.ч. упущену вигоду) та моральну шкоду, а також Користувач несе iншу вiдповiдальнiсть, передбачену умовами цього Договору та чинним законодавством України.
7.2. Користувач має право:
7.2.1. Користуватись усiма послугами Сiмейно-розважального комплексу «SMILE PARK», згiдно умов даного Договору.
7.2.2. При найменших ознаках нездужання або травмах Користувач має право звернутися до адмiнiстратора Сiмейно- розважального комплексу «SMILE PARK».
7.2.3. Користувач має право скористатися спецiально вiдведеним місцем «матерi та дитини» (за наявності такого місця).
7.2.4. На всiй територiї Сiмейно-розважального комплексу «SMILE PARK» заборонено палiння.
7.2.5. У випадку шкоди, нанесеної здоров'ю та/або особистим речам Користувача, вiн має право звернутися до представникiв Оператора, щоб зафiксувати мiсце, час i обставини та зареєструвати подiю, що трапилась, у Журналi подiй Сiмейно-розважального комплексу «SMILE PARK».
7.2.6. Якщо Користувач не звертається до працiвникiв Оператора, то Оператор має право вiдмовити в задоволеннi будь-яких подальших претензiй Користувача.
7.3 Повернення Товару
7.3.1. Користувач має право на повернення Оператору непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.
7.3.2. Повернення Користувачеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Оператором за умови дотримання вимог, передбачених попереднім пунктом Договору, чинним законодавством України.
7.3.3. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Користувача.
7.3.4. Повернення Товару належної якості за адресою Оператора, здійснюється за рахунок Користувача та Оператором Користувачеві не відшкодовується.
7.3.5. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Користувач особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Операторові вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Оператором в своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.
7.3.6. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Оператором за умови надання Користувачем документів, передбачених чинним законодавством України. Оператор не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Користувачеві внаслідок порушення Оператором правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.
8. Змiна i розiрвання Договору
8.1. Оператор має право вносити змiни в Договiр, якi вступають в силу на наступний пiсля вказаної публiкацiї день , якщо iнший термiн вступу змiн в силу не визначений додатково при їx публiкацiї.
8.2. При внесеннi Оператором в Договiр iстотних змiн, що впливають на можливiсть використання послуг Сiмейно-розважального комплексу «SMILE PARK» Користувачем, Оператор повiдомляє про них Користувача, шляхом публiкацiї їx на офiцiйному сайтi Оператора не менше, нiж за 1 (один) день до вступу змiн в силу.
Договiр може бути розiрвано:
8.2.1. Користувачем в односторонньому порядку шляхом вiдмови вiд послуг (послуги) Оператора протягом 10 хвилин пiсля перетину турнiкету (початку надання послуг) з повним вiдшкодуванням вартостi оплачених послуг Irpoвoї зони.
8.2.2. Користувачем в односторонньому порядку шляхом вiдмови вiд послуг (послуги) Оператора пiсля спливу 10 хвилин пiсля перетину турнiкету (початку надання послуг) без вiдшкодування вартостi оплачених послуг Irpoвoї зони.
8.2.3. Оператором в односторонньому порядку без повернення сплачених, але не використаних Користувачем коштiв, у разi порушення Користувачем умов цього Договору.
8.2.4. Оператором в односторонньому порядку з поверненням сплачених, але не використаних Користувачем коштiв, якщо Оператор вважає цього Користувача небажаною для вiдвiдування Сiмейно-розважального комплексу «SMILE PARK»особою.
8.2.5. Оператором в односторонньому порядку без повернення сплачених, але не використаних Користувачем коштiв, в разi завершення часу роботи Сiмейно-розважального комплексу «SMILE PARK» згiдно встановленого для Сiмейно-розважального комплексу «SMILE PARK» режиму роботи для Користувачiв.
8.2.6. На iнших пiдставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.
9. Вирiшення суперечок
9.1. Bci суперечки i розбiжностi, що виникли або могли виникнути з приводу даного Договору, пiдлягають вирiшенню шляхом переговорiв на пiдставi письмової заяви Користувача з доданням чеку про сплату наданої Оператором послуги.
9.2. Пiсля отримання вiд Користувача скарги Оператор зобов'язаний протягом 30 (тридцяти) днiв задовольнити заявленi Користувачем скарги i правомiрнi вимоги або направити Користувачевi мотивовану вiдмову (вiдповiдь).
9.3. У випадку, якщо суперечка, що виникла, не буде вирiшена в претензiйному порядку, будьяка iз Сторiн має право звернутися за розв'язанням суперечки в суд за мiсцем знаходження Оператора.
9.4. У разi порушення Користувачем умов цього Договору i як наслiдку одностороннього розiрвання договору Оператором , сума оплати, здiйсненої Користувачем за послуги Irpoвoї зони та iншi додатковi послуги, в т.ч. використання iншого обладнання Сiмейно-розважального комплексу «SMILE PARK», не повертається, крiм випадкiв прямо передбачених даним Договором.
10. Вiдповiдальнiсть за порушення Договору.
10.1. Користувач несе повну матерiальну та персональну вiдповiдальнiсть за порушення умов Договору та/або Додаткiв до нього згiдно положень Договору та чинного законодавства України.
10.2. У випадку втрати або ушкодження майна Сiмейно-розважального комплексу «SMILE PARK» з вини Користувача, вiн зобов'язаний повною мiрою вiдшкодувати заподiяну матерiальну та моральну шкоду, а також Користувач несе iншу вiдповiдальнiсть, передбачену умовами цього Договору та чинним законодавством України.
10.3. Оператор Сiмейно-розважального комплексу «SMILE PARK» не несе вiдповiдальностi за шкоду, яка була отримана Користувачами внаслiдок нещасного випадку, отриманої травми або якогось iншого ушкодження, що виникло через недбалiсть Користувача або/та третiх осiб або/та внаслiдок невиконання або/та неналежного виконання умов Користувачем i/або третiми особами цього Договору та Додаткiв до нього.
11. Iншi положения
11.1. Користувач гарантує, що всi умови цього Договору йому зрозумiлi i вiн приймае їx безумовно i в повному обсязi. Даний Договiр укладається шляхом акцепту Користувача цiєї публiчної оферти, що мiстить всi iстотнi умови договору на умовах, визначених в п. 3.4. без пiдписання сторонами i без зазначення особистих даних Користувача.
11.2. У випадку, що не врегульований цим Договором, Оператори i Користувач зобов'язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.
11.3. Оператором за цим Договором є:
11.3.1. Приватне Підприємство «СП Львів» код ЄДРПОУ 45314003.
11.4. Адреса здійснення господарської діяльності Оператора:
Україна, м. Львів, вул. Під Дубом, 7 Б
12. Контакти
Львів, ТРЦ «Forum Lviv»,  вул. Під Дубом, 7Б
(068) 328 74 74
(066) 328 74 74

Бажаєте безлімітних розваг?
Завітайте в Smile Рark

Ми чекаємо вас у

Львів, ТРЦ «Forum Lviv»,
вул. Під Дубом, 7Б

Розробка і просування сайту -
EFFECTIVE-studio
©

Приєднатися
в соц. мережах

ТРЦ "Forum Lviv",
вул. Під Дубом, 7Б

Зупинка:
ПК ім. Г. Хоткевича

Паркінг:
На території - працює платне паркування.

Парк зачинено

Відкриття у 10.00

Графік роботи:
Пн-Нд, з 10.00 до 21.00